top of page

Gebruikersvoorwaarden MVO-Register

Ten behoeve van Futureproof Community

Artikel 1 Definities 
1.1. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden. 
1.2. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst die tussen de gebruiker en MVO-Register tot stand komt op het moment dat de gebruiker zich registreert voor het gebruik van de Futureproof.community en waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn. 
1.3. Gebruiker: de professional, bedrijf en/of organisatie die zich voor het gebruik van de Community heeft geregistreerd. 
1.4. Futureproof.community: onderhavig platform waarin professionals, bedrijven en organisaties kunnen communiceren, samenwerken en content delen op onderwerpen gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid .
1.5. Privacyverklaring Futureproof.community: de privacyverklaring zoals ter beschikking gesteld op de website van Futureproof.community. 
1.6. Stichting MVO-Register: 
Stichting MVO-Register
Rijnzathe 34
3454 PV De Meern


Artikel 2 Omschrijving Partijen en dienstverlening 
2.1. MVO-Register is de eigenaar van de Futureproof.community. 
2.2. MVO-Register exploiteert de Futureproof.community waarbij Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen delen op de wijze waarin de Futureproof.community voorziet. 


Artikel 3 Registratie en Gebruikersovereenkomst 
3.1. Personen, bedrijven en organisaties kunnen zich registreren voor het gebruik van de Futureproof.community. Door het registratieproces af te ronden met het aanvinken ‘ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden’ en het klikken op ‘Versturen’ komt de Gebruikersovereenkomst tot stand. Op de Gebruikersovereenkomst zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing. 
3.2. Door het registreren voor de Futureproof.community en het aanmaken van een gebruikersaccount, verklaart de Gebruiker dat hij meerderjarig is, of dat zijn ouders, wettelijk vertegenwoordiger of voogd met deze Gebruikersvoorwaarden en alle overige voorwaarden die MVO-Register aan het gebruik van de Futureproof.community heeft gesteld, instemt. 
3.3. In het registratieproces dienen uitsluitend waarheidsgetrouwe gegevens op te worden gegeven. Deze gegevens dienen te allen tijde door de Gebruiker actueel te worden gehouden. 
3.4. MVO-Register is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden en -procedures, door te voeren. Deze zullen tijdig aan de Gebruikers ter acceptatie worden voorgelegd. 
3.5. MVO-Register registreert alle informatie die een Gebruiker invoert, uploadt en deelt met een andere Gebruiker. Welke informatie precies wordt geregistreerd en verwerkt door MVO-Register, hoe lang deze informatie blijft geregistreerd en op welke wijze inzage in deze informatie kan worden verkregen, staat vermeld in de Privacyverklaring van MVO-Register ten behoeve van de Futureproof Community. Deze is te vinden op de Futureproof Community. 


Artikel 4 Verplichtingen van de Gebruiker 
4.1. De Gebruiker verkrijgt na registratie het recht om de Futureproof.community te gebruiken, uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de Futureproof.community volgt. 
4.2. De Gebruiker zal alle door MVO-Register opgestelde en op te stellen gebruikersvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd, of zoals vast te leggen, stipt en getrouw naleven. 
4.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik van de Futureproof.community. De Gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens MVO-Register voor het gebruik van de Futureproof.community. 
4.4. De Gebruiker staat er voor in dat: 
a. alleen hij toegang heeft tot de Futureproof Community.
b. hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim zal houden en niet aan derden bekend zal maken. 
c. hij de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Futureproof Community uitsluitend zal aanwenden voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom; 
d. hij de Futureproof.community niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of met deze Gebruikersvoorwaarden. Daartoe wordt onder meer gerekend het zich niet schuldig maken aan spamming en hacking; 
e. hij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door MVO-Register worden verstrekt; 
f. hij zich ervan zal onthouden MVO-Register en overige Gebruikers van de Futureproof Community, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via de Futureproof Community - op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de Futureproof Community, MVO-Register en overige Gebruikers van de Futureproof.community of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Hieronder valt onder meer het gebruik van harvesting bots, robots, spiders en scrapers. 
4.5. De Gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de Futureproof.community en gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken. 
4.6. De Gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij in de Futureproof Community en zijn gebruikersaccount heeft ingevoerd. 
4.7. De Gebruiker zal MVO-Register alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Futureproof Community. 
4.8. De Gebruiker is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de Gebruikersovereenkomst voor de Futureproof Community met MVO-Register aan een derde over te dragen. 


Artikel 5 Rechten en Verplichtingen van MVO-Register 
5.1. MVO-Register spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Futureproof Community.
5.2. MVO-Register staat er niet voor in dat de Futureproof Community of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd. 
5.3. MVO-Register staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen. 
5.4. MVO-Register is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 
5.5. MVO-Register spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Futureproof Community. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen. 
5.6. In geen geval garandeert MVO-Register: 
a. onbelemmerde toegang tot de Futureproof Community; 
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie; 
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van de Futureproof Community; 
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Futureproof Community. 
5.7. MVO-Register is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook. 
5.8. MVO-Register is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Futureproof Community door de Gebruikers. 
5.9. MVO-Register heeft het recht om in de Futureproof Community voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de Futureproof Community of het gebruikersaccount van de Gebruiker bij onrechtmatig gebruik en/of opschorting van haar verplichtingen en/of na het einde van het gebruiksrecht op de Futureproof Community en/of het gebruikersaccount, onmiddellijk wordt geblokkeerd. 
5.10. Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Futureproof Community worden aangekondigd. 
5.11. MVO-Register is gerechtigd de Futureproof Community te wijzigen. 
5.12. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van MVO-Register aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de Gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. 
5.13. MVO-Register is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot de Futureproof Community biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Gebruiker jegens MVO-Register ontstaat. MVO-Register zal in een dergelijk geval de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 


Artikel 6 Opschorting en beëindiging
6.1. MVO-Register heeft het recht het gebruiksrecht op de Futureproof Community te beperken, op te schorten, te blokkeren en/of te beëindigen en het Gebruikersaccount te wissen, in de volgende gevallen: 
a. indien de Gebruiker enige verplichting ingevolge de gebruikersovereenkomst niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van een van de verplichtingen. MVO-Register zal de Gebruiker hiervan op voorhand in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van MVO-Register kan worden verlangd. 
b. MVO-Register constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautoriseerde derde partijen gebruik maken van of de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van inloggegevens die toegang tot de Futureproof Community verlenen of in alle andere gevallen die de veiligheid van de Futureproof Community bedreigen. MVO-Register zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik van de Futureproof.community en de gevolgen daarvan. 
c. indien de Gebruiker niet akkoord gaat met vernieuwde gebruikersvoorwaarden. 
d. in overige door MVO-Register te bepalen onvoorziene gevallen die het functioneren van of de toegang tot de Futureproof Community belemmeren of (tijdelijk) onmogelijk (dreigen te) maken. 
6.2. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Futureproof.community en/of gebruikersaccount op grond van lid 1 inhoudt dat de Futureproof Community en/of het gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is. 
6.3. Onverlet hetgeen in lid 1 is bepaald kunnen zowel MVO-Register als de Gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, met een opzegtermijn van een maand en zonder dat deze beëindiging tot enigerlei schadeplichtigheid leidt. 
6.4. De beëindiging van de Gebruikersovereenkomst, op welke wijze dan ook brengt mee dat de MVO-Register het gebruiksrecht van de Futureproof Community afsluit en het gebruikersaccount van de Gebruiker wist. 


Artikel 7 Aansprakelijkheid 
MVO-Register sluit, voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan, elke vorm van aansprakelijkheid uit welke hoofde en van welke aard dan ook, die volgt uit het gebruik van de Futureproof Community door de Gebruiker. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: 
a. schade of kosten voortvloeiende uit de beperking, opschorting, blokkering of beëindiging van de Gebruikersovereenkomst op grond van artikel 6. 
b. schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Futureproof Community. 


Artikel 8 Eigendom van informatie en data 
8.1. De Gebruiker behoudt de eigendom over alle informatie die hij via gebruikmaking van de Futureproof Community communiceert. 
8.2. MVO-Register heeft het recht om alle informatie die de Gebruiker communiceert en/of opslaat via de Futureproof Community te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze gebruikersovereenkomst, een en ander in overeenstemming met de Privacyverklaring ten behoeve van de Futureproof Community. 


Artikel 9 Intellectuele (eigendoms-)rechten 
De intellectuele eigendomsrechten op de Futureproof Community, uit welke hoofde dan ook waaronder in ieder geval worden verstaan de onderliggende programmatuur, de data en alle daarbij behorende documentatie en nieuwe verbeterde versies van MVO-Register, behoren bij MVO-Register, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom. 

Artikel 10 Overige bepalingen
Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen komen een bepaling overeen welke niet nietig of vernietigbaar is en zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 
11.1. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op deze Gebruikersvoorwaarden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt zover mogelijk uitgesloten. 
11.2. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank Utrecht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden. 


Laatst bijgewerkt:
31 juli 2020 

bottom of page